Όροι χρήσης

Με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνω ρητά και υπεύθυνα ότι επιτρέπω στην εταιρεία ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία θα συμπληρώσω στη φόρμα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει για την ενημέρωση μου για τις υπηρεσίες που παρέχουν η εταιρεία ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και την αποστολή υλικού.

Δηλώνω, επίσης, ότι γνωρίζω ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, έχω το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των προσωπικών μας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας τους. Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορώ να τα ασκήσω υποβάλλοντας αίτηση στο email:info@infotouch.gr.

Η εταιρεία ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται έγχαρτα ή ηλεκτρονικά/ψηφιακά για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει την νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου γίνονται σεβαστές και δεν καταπατώνται.